MENU
Aula_close Layer 1
NOVAskolen - Genialitet kan læres

Skolens målsætning

Side billedeNOVAskolen skal være en arbejdsplads, hvor elever og personale trives og udvikler sig.

Skolen lægger vægt på, at eleverne bliver fagligt dygtige, men vi lægger også vægt på at fremme den personlige og sociale udvikling. Skolens undervisning tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger.

Børnenes skolegang er et fælles ansvar for hjemmene og skolen. Samarbejdet mellem skolen og hjemmene søges derfor udbygget og styrket.

Skolens undervisning og forældresamarbejdet skal bygge på gensidig respekt for hinandens holdninger og synspunkter. Dette betyder bl.a. at skolens arbejde skal fremme forståelsen hos såvel lærere, forældre og elever for forskellige kulturelle opfattelser.

Skolens virke skal fremme en solidaritet med de mennesker i samfundet, som ellers vanskeligt kommer til orde og bliver tilgodeset.

Skolens virksomhed skal fremme en livsindstilling, som prioriterer det gode miljø i familielivet, arbejdslivet, fritidslivet og i naturen.

Skolens undervisning skal tilrettelægges, så børnenes naturlige nysgerrighed udfordres, og de bevarer lysten til at lære igennem hele skoleforløbet.

Undervisningen skal bygge på samarbejde, udvikle elevernes selvværd og deres evne til at blive aktive, kritiske, demokratiske medborgere, der kan tage ansvar for sig selv og andre.

Skolen skal fremme en undervisning, der udvikler elevernes evne til at kunne samarbejde om emner/temaer, hvor de lærer gennem såvel teoretiske som praktiske og eksperimenterende aktiviteter.

I alle fag skal det tilstræbes, at eleverne får mulighed for at udvikle deres kreative evner på alle områder.
Det er skolelederens ansvar at fagfordelingen udarbejdes.

I den udstrækning det er muligt, tilstræbes en få-lærerordning.

Der bør tilstræbes en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige lærere.

Der bør tilstræbes så få lærerskift som muligt i elevernes skoleforløb.

Der dannes samarbejdende lærerteam omkring en klasse eller et klassetrin.

Målsætningen evalueres hvert fjerde år, men kan til hver en tid tages op til drøftelse og vurdering.